Thursday, November 30, 2023

HAK Fasilita Formasaun Ba Guarda Prizionariu, Hodi Hametin Kualidade Lideransa, Komunikasaun no Psikolojia

 


Reportajen Juvinal Cabral dos Santos

Atu hasae kapasidade guarda prizionariu konaba lideransa, komunikasaun efetivu, psikolojia no direitu nian, nune’e Asosiasaun HAK fasilita treinamentu ne’e, hodi tulun guarda sira atu bele hala’o sira nia serbisu ho diak liutan.

Iha treinamentu ne’e Diretor Ezekutivu Asosiasaun HAK Feliciano da Costa de Araujo, hateten formasaun ne’e ba guarda prizionariu fatin tolu  Bekora, Gleno no Suai sira partisipa hodi kapasita kona ba lideransa ho komunikasaun efetivu, psikolojia no oinsa sira iha sensibilizasaun kona ba direitu ida ne’ebé mak liga ba prizionariu sira, no ida ne’ebé mak liga ba guarda rasik

“Ita hakarak atu hametin kooperasaun entermos husi Asosiasaun HAK rasik ho guarda prizional sira, inklui ho ita nia prizoneiru sira, ida ne’e mak sai esensial hanesan ita hotu hatene katak HAK nia estabelesimentu ne’e iha tempu okupasaun  Indonesia ho nia asistensia ne’e ba liu prizioneiru politiku sira”, dehan Diretor Ezekutivu Asosiasaun HAK ba jornalista Neon Metin iha salaun Centro Nacional Chega CNC Balide, 30/11/2023”.

Nia hatutan agora ukun an ona tenke kontinua fo asistensia ba iha prizioneiru sira maibe la iha separasaun signifika hotu-hotu inklui mos ba iha guarda sira, atu nune’e sira fo asistensia ba prizioneiru sira hanesan familia ida maun alin no bin alin feton ho nan

Diretor HAK nee dehan atu bele hametin liu tan entermos hanesan ema Timoroan  prizioneiru sira tama prizaun laos tanba hahalok ne’ebé la di’ak maibe iha prizaun laran ne’e hanesan fatin hodi halo reflesaun, sira mos halo interasaun ho guarda prizioneiru sira nune’e hanesan familia nune’e prizioneiru sira bainhira fila ba komunidade familia nafatin ho guarda prizional.

“Foin lalais ita mos apoiu fundus uituan ba prizaun tolu hodi komemora 28 Novembro prizioneiru sira mos presiza animasaun, servisu ida ne’e mos laos HAK mesak ita iha mos redi servisu asuntu prizaun ninian,  ne’e iha organizasaun lubuk ida mos ita iha neeba inklui Ministeiro da Justica, PRADET, FOKUPERS, no PDHJ involve sira para oinsa atu deskute asuntu prizaun ninian para atu labele mosu tan buat ida torturasaun ne’e, dehan  Feliciano iha salaun Centro  Nacional Chega CNC Balide”, Feliciano dehan

Relasiona formasaun ne’e partisipasaun guarda prizional husi Becora nain 8, Gleno nain 7 no Suai nain 10 sira ne’e reprezentante ba prizaun fatin tolu  sira ne’ebé hetan oportunidade ona ne’e halo rotasaun seidauk tuir ne’e mak agora tuir fali no formasaun loron ida deit tanba tuir materia ne’ebé prepara.

Apoiu fundus  husi SAKSAS ba Asosiasaun HAK asina iha fulan Agosto simu $30.000 USD  ne’e ba fulan neen remata iha fulan Janeiru maibe fundus ne’e laos HAK de’it mak hetan parseiru hotu hotu mos simu ida ne’e, laos ba atividade formasaun ba guarda prizioneiru de’it maibe iha mos talk show, produsaun Voletim sira iha mos monitorizasaun ba iha prizaun tolu ne’e depois sei halo dialogu públiku, diretor ne’e deklara

Iha fatin hanesan Xefi Seksaun Seguransa Estabelesimentu Prizional Gleno, Manuel de Deus Soares hateten  formasaun ida ne’e bele kapasita sira nia an hanesan guarda tanba idade aumenta kapasidade menus tenke refres kadi beibeik nune’e kapasidade ezekusaun di’ak liu

“Sempre hasoru dezafiu mak la iha motivasaun ruma ba ami nia servisu la iha progresaun durante tinan ruanulu resin situasaun ne’e ita kompara  hanesan emerjensia hela de’it, ami nia tratamentu ba dadur sira iha Timor ne’e di’ak tuir estandar internasional no sira nia direitu ne’e asegura duni”, dehan Xefi Seksaun Seguransa Estabelesimentu Prizional Gleno

Nia hatutan, maske limita prizioneiru sira nia direitu balun labele movimentu ba mai maibe sira biban atu tuir formasaun oioin ne’ebé mak kapasita sira ikusmai hanesan baze ruma ne’ebé naton ba prizioneiru sira depois fila ba familia no sosiedade prontu ona hasoru moris ne’e

Entrentantu Xefe Sesaun ne’e deklara prizioneiru dadaun iha Gleno  hamutuk nain 99, feto nain 15, mane nain 84 nune’e husu governu bele tau matan nafatin ba prizaun hodi halo mudansa inklui fo mos motivasaun ba prizioneiru no mos ba guarda sira atu nune’e bele servisu ho di’ak nafatin

Fontes Orijinal ; Neon Metin Info

Link ; https://neonmetin.info/buletin/2023/11/30/hak-fasilita-formasaun-ba-guarda-prizionariu-hodi-hametin-kualidade-lideransa-komunikasaun-no-psikolojia/


HAK

Author & Editor

Komentariu

0 comments:

Post a Comment