Tuesday, December 12, 2023

HAK husu Governu atu Investe BESI liu 3% iha OJE-2024

Dili, 27 Novembru 2023 (Tatoli)-Koordenador Monitórizasaun no Advokásia , Asosiasaun HAK, Carlito da Costa, hateten Yayasan HAK husu ba Governu atu investe ba asuntu Bee moos, Saneamentu no Ijiene (BESI) liuhosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2024.

“Rekomenda ba Governu atu investe ba asuntu BESI tenke 3% hodi materializa programa IX Governu nian, katak asuntu BESI labele adia tan. Governu tenke kria sistema informasaun ida ne’ebé adekuadu no uniforme hodi apoiu iha planeamentu integradu  ba bee, saneamentu no ijiene.” Carlito da Costa hateten iha komprensia imprensa  ne’ebé realiza iha palapasu, segunda ne’e . Lee Kompletu


⌛Komferensia Imprensa liga ho asuntu kona-ba Subsidiu ba deputadu siraHAK

Author & Editor

Komentariu

0 comments:

Post a Comment